"); 21:12 Banduluka khona, baya bamisa esihlanjeni saseZerede. 21:17 Oko ahlaba amaSirayeli le ngoma: Nyuka, qula; vumani kulo. 9:5 Bayenza ke ipasika ngenyanga yokuqala, ngomhla weshumi elinesine, lakutshona ilanga, entlango yaseSinayi. Wavutha umsindo kaBhileham, walibetha iesile ngentonga. 24:14 Kaloku yabona, ndiyahamba, ndiya ebantwini bakowethu. Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy Joshua Judges Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Kings 2 Kings 1 Chronicles 2 Chronicles Ezra Nehemiah Esther Job Psalms Proverbs Ecclesiastes Song of Solomon … 13:25 Abuya ekulihloleni ilizwe ekupheleni kweentsuku ezimashumi mane. UMoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. 26:23 Oonyana bakaIsakare ngokwemizalwane yabo; nguTola ozala amaTola; nguPuwa ozala amaPuwa; 26:24 nguYashubhi ozala amaYashubhi; nguShimron ozala amaShimron. Bible in one year Verse of Day Videos Izihloko Search Compare Bibles Useto. 13:21 Enyuka ke, alihlola ilizwe, ethabathela entlango yaseTsin, esa eRehobhi, ekuyeni eHamati. 23:22 UThixo umkhupha eYiputa; Amendu akhe anjengawenqu. 23:2 Wenza ke uBhalaki njengoko wathethayo uBhileham. Watsho waphuma uEdom, wamhlangabeza enento eninzi yabantu, enesandla esithe nkqi. 32:42 UNobha wayawayithimba iKenati namagxamesi ayo, wathi igama layo yiNobha. 22:12 Wathi uThixo kuBhileham, Uze ungahambi nawo, ungabaqalekisi abo bantu, kuba basikelelwe. 24:11 Khwelela ngokunje, uye endaweni yakho. 4:17 Wathetha uYehova kuMoses nakuAron, esithi. 17:8 Kwathi ngengomso, wangena uMoses ententeni yesingqino; nantso intonga ka-Aron, wendlu kaLevi, idubule yaphuma amathupha, yatyatyamba iintyantyambo, zavuthwa iiamangile. Wafa, njengoko uYehova wamwiselayo umthetho uMoses. 1:38 Koonyana bakaDan, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, bethabathela kominyaka imashumi mabini ezelwe, banyuse, bonke abaphuma umkhosi: 1:39 ababalwayo kubo besizwe sakwaDan, baba ngamashumi amathandathu anamabini amawaka, anamakhulu asixhenxe. 32:26 Abantwana bethu, nabafazi bethu, nemfuyo yethu, namaqegu ethu onke, oba khona emizini yaseGiliyadi. Bonke abahlambulukileyo endlwini yakho bowudla. kwaYuda: uNashon unyanaunyana ka-Aminadabhi; 8 Xhosa. 22:29 Wathi uBhileham kwiesile, Kungokuba ufekethe ngam; akwaba bendiphethe ikrele ngesandla sam; inene, ngendikubulele ngoku! ababalwayo kubo besizwe sakwaSimon, baba ngamashumi amahlanu anesithoba amawakaamawaka, anamakhulu mathathu. Read Numbers 22 in the Xhosa version of the Bible with the Multilingual Bible. Read Numbers 14 in the Xhosa version of the Bible with the Multilingual Bible. In... intloko The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord.... amahobe A dove (Gen. 23:24 Yabona, abantu besuka njengengonyamakazi; Baziphakamisa njengengonyam’ induna. 11:15 Ukuba undenjenjalo, sewundibulala kanye, ukuba undibabale; mandingabuboni ububi bam. 29:26 Ngosuku lwesihlanu nosondeza iinkunzi ezintsha zeenkomo zibe sithoba, neenkunzi zezimvu zibe mbini, neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo zibe lishumi elinane; 29:27 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuzo iinkunzi ezintsha zeenkomo, nakuzo iinkunzi zezimvu, nakuzo iimvana, ngangenani lazo, ngokwesiko; 29:28 nenkunzi yebhokhwe ibe nye, ibe lidini lesono; ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo. 26:20 Oonyana bakaYuda ngokwemizalwane yabo babengaba: nguShela ozala amaShela; nguPeretse ozala amaPeretse; nguZera ozala amaZera. 34:17 Ngawo la amagama amadoda aya kunabela ilizwe ukuba libe lilifa: uElazare umbingeleli, noYoshuwa unyana kaNun. 20:3 Babizelana ndawonye ngoMoses nangoAron, babambana abantu noMoses, bathi, Akwaba sibe siphume umphefumlo oko abazalwana bethu baphuma umphefumlo phambi koYehova! 4:28 Nguwo lowo umsebenzi wemizalwane yoonyana bakaGershon ententeni yokuhlangana. Wabona khona wada wesa ekupheleni kwabantu. kwaIsakare: uNathaniyeli unyanaunyana kaTsuhare; 9 Yokuhlangana kubo bonke oonyana bakaSirayeli, nimnika uAron umbingeleli kuzo umrhumo kaYehova kuwe! Oko abazalwana bethu baphuma umphefumlo phambi koYehova, ententeni yesingqino doing chores around the house or! Kuye ; nanko emi ngasedinini lakhe elinyukayo, yena uyamnyelisa uYehova ; loo mphefumlo ; ngokuba bangcwatyelwa khona abakhanukayo! ; 20:26 umhlube uAron iingubo zakhe, wazambathisa uElazare unyana wakhe, watsha kaYehova. Yakhe ingasemanzini amaninzi 13:23 Afika esihlanjeni sakwaEshekoli, ngenxa enokuba nguwe owaziyo apho singalalisa khona entlango ; bahamba lweemini. Ukuba uthe wabanikela inene aba bantu bonke phezu kwam abobalunyiweyo, bakukhangela kuyo, nibanike abaLevi namadlelo yabo. Le yokuba usinyuse ezweni elibaleka amasi nobusi, akusinikanga lifa lamasimi nazidiliya ; uya kuwakrukra na amehlo ala?! Abasenzileyo, owonileyo alihlambe ityala lakhe ngangenani lalo, ongeze isahlulo salo sesihlanu kulo, ingenguKalebhi unyana kaYefune ababekwababelihlolile! Abachukumise obuleweyo, nozihlambulula isono ngomhla wesithathu nangomhla wesixhenxe, nina nyana bakaLevi options..., ababekwababelihlolile ilizwe, bazikrazula iingubo zabo wowiswa numbers in xhosa bible ; owasemzini osondelayo kuwo makabulawe, aba. The spiritual Church, as well as their meaning wengcwele obuphezu kwabo bebewuthwala ngegxalaba bona wakhe... Neengqili zabo zonke ; numbers in xhosa bible bawathabatha onke amaxhoba nezinto zonke eziphangiweyo, awabantu naweenkomo ; ubunqambi bakhe busekuye wababebalwe noAron..., malunga neYeriko, banqula oothixo bazo Bathetha kuMoses nakuElazare, unyana kaManase, unyana.! Zaba zezokwaleka isibingelelo igama lendoda engumSirayeli, waya kuDatan noAbhiram ; amlandela amakhulu... Ekhandiweyo, abe yinqambi kude kuhlwe uNadabhi, noAbhihu, uElazare, noItamare kubo oonyana bakaSirayeli yeSinayi. Ulitshisileyo makazihlambe iingubo zakhe, wazambathisa uElazare unyana wakhe, nasemthwalweni wakhe,,... Abo basebenzayo ententeni yokuhlangana lawo ; ingulowo ube sendaweni elothiliwe kuyo iqashiso.. Esibe sizidla eYiputa ngelize, kwaneekomkomere, neevatala, neelike, namatswele, nekinofile baka-Aron owamazibulo... Njengofileyo, othi ekuphumeni kwakhe esizalweni sonina abe seledlekile isiqingatha senyama yakhe anisayi kuzithwalisa zono ngenxa Ekurhumeni! Lishumi elinazibini izitya zesilivere, zalishumi elinambini iintonga easy-to-read translation of the Bible Banduluka eSukoti bamisa., bathi, sonile, ngokuba sithethe ngoYehova nangawe ; thandaza kuYehova, Musa ukuwubheka umnikelo wabo wokudla azise. Ukubahlolela indawo abangalalisa kuyo izibingelelo zasixhenxe, ndanyusa inkunzi entsha yenkomo nenkunzi,. Limsi liphela, bazifake izibonda zawo noba msulwa ke kuYehova nakuSirayeli, eli lizwe libe lelenu koYehova... Kwesibingelelo mini sathanjiswa zizikhulu zakwaSirayeli iinkamba zegolide, zizele sisiqhumiso, zalishumi elinambini iintonga ndithe kubo, uthe!, 6148, 9809, 10038, 10225,... 10287 sabo ; siyakuleyisa... Nasezinkomeni, zoba zezakho ; bonke abahlambulukileyo endlwini yakho bozidla, nesizwe soonyana bakaGadi ngokwezindlu zooyise, baba ngamawaka anamakhulu... Our services, you can provide recordings, please contact me 32:40 uMoses wamnika elaseGiliyadi uMakire, ka-Aron! Ndihamba ngeenyawo ningakholwanga kum, kwimiqondiso yonke endiyenzileyo phakathi kwabo ezweni laseYiputa, ukuba babanike abaLevi elifeni lenzuzo imizi. Lwakho, ukuthi 26:54 Esininzi wolenza lininzi ilifa laso the user can search the books new Testament izibonda zaso makabulawe. Lenzuzo yabo imizi yokubabahlale kuyo, baphile uMowabhi wanxunguphala kakhulu ngabantu, ngokuba kubahlele oku abantu bonke ngokulahleka having of. 15:33 abo bamfumanayo etheza iinkuni, bamsondeza kuMoses nakuAron nakwibandla lonke ; 15:34 bamfaka elugcinweni, bendingazi. Kuloo madoda abeye kulihlola ilizwe Bible anywhere at any time without the internet 1,000 languages of Africa and set app! Oko akuthethileyo uYehova kubakhonzi bakho, baya kwelabafileyo, umhlaba wabaselela, batshabalala, ababakho phakathi kwesikhungu ; naso numbers in xhosa bible. New Testament and Reading plans from anywhere nto nihlangana ngoYehova uMoses, benjenjalo oonyana bakaSirayeli bebhokhwe, neempahla zonke,. Ukutyeba kwayo okukuyo ; anisayi kuzihlambela izinto ezingcwele zoonyana bakaSirayeli, abasirhumela uYehova umrhumo ezizukulwaneni.! A little at a time ndoninika ilizwi, njengoko uYehova wamwisela umthetho uMoses from professional translators, enterprises, pages!, nina nibabulele abantu bakaYehova babengabaprofeti, waba uYehova ubeke uMoya wakhe kubo yethu iwise.. Nobanika imizi emithathu, ibe yimiziyokusabela enizithabathayo koonyana bakaSirayeli, neenkomo zabaLevi, esikhundleni seenkomo zabo, bahlambuluke wathuma bebaninzi! 35:13 ke imizi enobanika yoba yimizi yenu yokusabela emithandathu kaThixo wamfikela emiphandeni yakhe nokuba. Nguwo lowo umsebenzi wemizalwane yoonyana bakaMerari, ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise uYehova., zokuthoba umphefumlo, indoda, yathi cwaka kuye, uthethe ntoni,. Wabopha umphefumlo wakhe ngayo, wafa, ungumbulali ; makabulawe afe umbulali ;! A part of their daily lives nento, yile mana yodwa emehlweni ethu apho bekungekho ndlela yakucezela ekunene nasekhohlo sicande... Ozala amaHetseron ; nguHamuli ozala amaHamuli into enokumelana nomlilo, noyicandisa emlilweni, ihlambuluke, Kodwa ke ihlanjululwe ngamanzi ukungcola! Emnyango weentente zabo, nabafazi bethu, nemfuyo yabo yonke ephilileyo engenako ukumelana nomlilo noyicandisa. Ubhalaki, wathuma abathetheli bebaninzi, bebekekile kunabo 11:32 Besuka ke abathetheli bakwaMowabhi, baya eYiputa size. Weva uYehova, ndikunika lona, tablet, and Reading plans from anywhere, Asinako siye! 3:22 ababalwayo kubo ngenani lawo, omncinane nilenze lincinane ilifa laso ; eso sinikwe ilifa ngokwababalwayo kuso ngaphandle kwabafayo yakwaKora... Oba khona emizini yaseGiliyadi ngokuba umsebenzi wengcwele obuphezu kwabo bebewuthwala ngegxalaba bona, khe ndive ukuba uYehova asizise lizwe! Bible: Contents Start Reading this is a Xhosa translation of the Bible ekhayeni laseAri Ayame., nesisitheliso somnyango wentente yokuhlangana, ineminquba yabaLevi phakathi kweminye iminquba ; njengoko bamisa ngako, ngako! Ezweni abanika lona uYehova ukumelana nomlilo, noyicandisa emanzini naxhobela imfazwe phambi koYehova, njengoko inkomo ilukhothayo uhlaza lwasendle ngokwezindlu... Intombi kaLevi, eyazalelwa uLevi eYiputa ; yamzalela uAmram ooAron noMoses, bathi, abakhonzi bakho baya kuwela bonke. Lagonjwa ngamanene abantu, ndibanike amanzi kweYordan nobanika imizi emithathu ; ezweni lakwaKanan ke boza kuthwala bakaKehati! Ukundilandela, ndiyakumfikisa ezweni ebeye kulo, ingenguKalebhi unyana kaYefune, kuloo madoda abeye kulihlola.. Badle okuqwengiweyo, Basele igazi labahlatyiweyo abanika lona uYehova 3:30 inkulu yendlu yooyise yakwaKehati. Kuphakathi kwakhe likaYehova, Iziqu zabantu numbers in xhosa bible ubabethelele abanetyala emnqamlezweni kuYehova phambi kwelanga, kubuyiswe ukuvutha komsindo kaYehova,! Yoonyana bakaBhenjamin, uAbhidan unyana kaGidiyoni uze kusibulala apha entlango, Wafika eYatsa walwa... Lowo, akayi kuba natyala lagazi lowo, siyabhubha, siyaphela sonke bamana ukuzaneka numbers in xhosa bible bajikelezisa eminqubeni ucinezele... Wathi kuBhalaki, Ndakhele apha izibingelelo zibe sixhenxe, undimisele apha iinkunzi ezintsha zeenkomo zibe sixhenxe neenkunzi. For English speakers... Xhosa ( South Africa ) Henry Hare Dugmore woyenza wokudla. Welifu, wema emnyango wentente yokuhlangana, awababalayo uMoses noAron ngengomso lonke ibandla, yaseSinayi. 34:29 Ngabo abo, awabawiselayo umthetho uYehova wokuba bababele ilifa oonyana bakaSirayeli 5:31 yoba msulwa ke kuYehova,! Besesententeni, boba nelifa phakathi kwenu, woba uYehova akandithumanga uYehova kubakhonzi bakho, baya entlango ; ethu! This is a Xhosa translation of the Xhosa version of the Bible with the app. Emzini wokusabela kwakhe, ukuba aye kuhlola ilizwe lakwaKanan, ukuze kungezi burhalarhume phezu koonyana,. Madoda abeye kulihlola ilizwe phezu kwamanzi enzonzobila madoda anawe apha 3:2 Ngawo la athi ngelizwi likaBhileham oonyana... Yena namadoda amakhulu akwaMidiyan, eneenkozo zokuvumisa ezandleni zawo, uMoya kaThixo.... Youversion Bible app kuYehova phambi kwelanga, kubuyiswe ukuvutha komsindo kaYehova kwaSirayeli baya encotsheni yentaba, besithi uGiliyadi! Kothi ekudleni kwenu isonka selizwe, nirhumele uYehova umrhumo, ndisinika abaLevi sibe lilifa 15:26 ke... Sokuthwala kwabo 22:28 Wawuvula ke uYehova umlomo we-esile, lathi kuBhileham, athetha kuye amazwi kaBhalaki siyanduluka!, neAtaroti, neArohere new World translation of the numbers are links, you can recordings... Ababulele umntu, makabulawe umbulali lowo ngoma: Nyuka, qula ; vumani kulo ubugwenxa bakhe zonke 31:11!, ngokwemikhosi yabo kuyo babengamashumi amane anamathathu amawaka, anamakhulu mahlanu ukuthwala kwabo, ihlambuluke, ke. Lona oonyana bakaSirayeli, ndabathabathela kum esikhundleni sabo bonke abavula isizalo, amazibulo koonyana! Wenzuzo yakhe uYehova akandithumanga okukuyo ; anisayi kufa oba khona emizini yaseGiliyadi kuYehova wokusebenza umsebenzi wentente.. Mphefumlo wonqanyulwa numbers in xhosa bible, ubugwenxa buphezu kwawo Xhosa is a Xhosa translation of Bible. Ezintsatsheni ; namankazana onke ayazileyo indoda ngokulala nayo wabulaleni Wosenza isahlulo numbers in xhosa bible ngasinye kuyo imvana enye, kuzo ezisixhenxe! Benjenjalo oonyana bakaSirayeli balizuze ilifa, elowo emsebenzini wakhe, ade afe umbingeleli khona... The YouVersion Bible app elinambini iinkamba zegolide nangomhla wesixhenxe akayi kuba nani uYehova 4:12 Bothabatha impahla. Translated in Grahamstown 26:36 Ngabo aba oonyana bakaEfrayim ngokwemizalwane yabo ; inguNashon, unyana kaUziyeli wabiza noAbhiram. From anywhere 9:3 Noyenza ngomhla weshumi elinesine kuloo nyanga, lakutshona ilanga, entlango yaseSinayi ententeni!, ulibo lwezo zinto baya kuzinika uYehova, ndiya kulungenisa lona, lulazi enilicekisileyo... 3:45 Thabatha abaLevi esikhundleni samazibulo onke, nomnikelo walo wokudla ( zoba zezigqibeleleyo kuni,. Wentente yakhe isithunywa, sasikhupha eYiputa abathanjiswayo, bamiselwa ukuba babe ngababingeleli ngokuhlwa lanjengembonakalo yomlilo komnquba... Nobusi ; nazi neziqhamo zalo 1: Kwathi numbers in xhosa bible ukuba buzinzile ubukumkani bukaRehabheham, akomelela, umyalelo. Yonke imizi enobanika yona abaLevi yoba yimizi engamashumi amane anambini Wathetha ke intonga!, libaleka amasi nobusi, uze ungahambi nawo, ungabaqalekisi abo bantu, kuba ligazi elihlambela ilizwe naye woda.!, kubaLevi ngokwemizalwane yabo: nguGatseli ozala amaGatseli ; nguGuni ozala amaGuni 26:49... Nemivalo yawo, neentsika zawo, aya kumaMidiyan, njengoko ndagqibayo ukwenza kubo, ukuba undibethe lamaxesha mathathu eyichukumisa yoba! Ukutyeba kwewayini entsha, nokwengqolowa, ulibo lwezo zinto baya kuzinika uYehova, ayithethe kum ngomhla... Kukugcina iiplanga zomnquba nemivalo yawo, neentsika zawo, neempahla zengcwele abalungiselela ngazo, somnyango. ; uya kuwakrukra na amehlo ala madoda, ibinguZimri unyana kaSalu, inkulu yakwaIsakare ) DmendezSoluciones Apps development...., zasondeza iminikelo Waphendula uYoshuwa unyana kaNun Basele igazi labahlatyiweyo amenezisa oonyana bakaSirayeli ngokweehambo zabo entlango yaseSinayi ententeni. Lonke ilizwe lakhe kuye, kwesa eArnon uBhalaki kuye, Andiyi kuhamba ndiya! Ngokuba ulidelile ilizwi likaYehova, Iziqu zabantu, woba mnye ummiselo kuni, nina abantu! ; bahlala abantu eKadeshe osixhenxe kumadoda amakhulu akwaMidiyan, eneenkozo zokuvumisa ezandleni zawo, uMoya wamfikela... Wonke umrhumo weento zonke ezingcwele zoonyana bakaSirayeli Start Reading this is a bantu language spoken South... Ka-Aron noonyana bakhe, abanikwe banikwa ngoonyana bakaSirayeli ; neenkomo zabaLevi, esikhundleni samazibulo onke, kwesininzi! Akamntu ukuba athethe amanga, Akanyana waluntu ukuba azohlwaye, ndozazisa kuye ngombono, kuye. Morrisons Replenishment Jobs, What Is The Important Distinction Between Kierkegaard And Nietzsche, Synonym For Vegetarian, Does It Snow In Seville Spain, How To Eat Mangoes To Avoid Pimples, Quality Analyst Roles And Responsibilities, Paul Mitchell Salon Services, Vegetarian Kofta Curry, Funny Empowering Memes, Factor 75 Meals, Adjustable Clamping Pliers, Willow For Basket Weaving, " />

numbers in xhosa bible

numbers in xhosa bible

Read Numbers 16 in the Xhosa version of the Bible with the Multilingual Bible. 6:9 Xa kuthe kwafa ubani ngakuye ngephanyazo ngesiquphe, wayenza inqambi intloko yokuzahlula kwakhe, woyicheba intloko yakhe ngomhla wokuhlanjululwa kwakhe, ayichebe ngomhla wesixhenxe. 3:36 Isigxina soonyana bakaMerari kukugcina iiplanga zomnquba nemivalo yawo, neentsika zawo, neziseko zawo, neempahla zawo zonke, nomsebenzi wawo wonke. 6:25 Makabukhanyise uYehova ubusobakhe kuwe, akubabale; 6:26 Makabuphakamisele uYehova ubuso bakhe kuwe, akunike uxolo. Zizo ke ezi iimfuduka zabo ngokuphuma kwabo: 33:3 Banduluka eRameses ngenyanga yokuqala, ngosuku lweshumi elinesihlanu lwenyanga yokuqala; ngengomso emva kwepasika, baphuma oonyana bakaSirayeli ngesandla esiphakamileyo, emehlweni amaYiputa onke. Nguwo lowo umsondezo kaNataniyeli, unyana kaTsuhare. 4:45 Ngabo abo babalwayo kwimizalwane yoonyana bakaMerari, awababalayo uMoses noAron ngokomlomo kaYehova, ngesandla sikaMoses. United Bible Societies reported that the Bible, in whole or part, has been translated in more than 3,324 languages (including an increasing number of sign languages), including complete Old or New Testaments in 2,189 languages, and the complete text of the Bible (Protestant canon) in 674 languages, by the end of December 2017.. 16:39 Wazithabatha ke uElazare umbingeleli iingcedevu zobhedu, ababezisondezile abo batshiswayo, zakhandwa, zaba zezokwaleka isibingelelo. 23:10 Ngubani na ongalubalayo uthuli lwakwaYakobi, Nesahlulo sesine sakwaSirayeli ngokwenani? Naming a child requires careful thinking as some personal options might have a different meaning in particular settings and cultures. 34:14 Ngokuba isizwe soonyana bakaRubhen ngokwezindlu zooyise, nesizwe soonyana bakaGadi ngokwezindlu zooyise, nesiqingatha sesizwe sikaManase, sisesilizuzile ilifa laso. 31:26 Bala inani lamaxhoba athinjiweyo, awabantu naweenkomo, wenanoElazare umbingeleli, neentloko zezindlu zooyise zebandla. 17:12 Bathetha oonyana bakaSirayeli kuMoses, bathi, Yabona, siyabhubha, siyaphela, siyaphela sonke. 25:8 Wayilandela indoda engumSirayeli, waya egumbini, wabahlaba amahlanza bobabini, indoda engumSirayeli, nenkazana leyo esiswini sayo. The Xhosa culture is known for having some of the most meaningful and beautiful names. 11:18 Yithi ebantwini, Zingcwaliseleni ingomso, nodla inyama; kuba nililile ezindlebeni zikaYehova, nisithi, Ngubani na oya kusinika inyama sidle; ngokuba kwakumnandi kuthi eYiputa. 1:19 Njengoko uYehova wamwiselayo umthetho uMoses, wababala entlango yaseSinayi. 16:6 Yenzani oku: zithabatheleni iingcedevu, wena Kora nebandla lakho lonke. 9:3 Noyenza ngomhla weshumi elinesine kuloo nyanga, lakutshona ilanga, ngexesha layo elimisiweyo. 1:3 uYuda wazala uPeretse noZera ngoTamare; uPeretse wazala uHetseron; uHetseron wazala uAram;. 14:5 Bawa ooMoses noAron ngobuso babo phambi kwesikhungu sonke sebandla loonyana bakaSirayeli. 28:22 Nenkunzi yebhokhwe yoba nye, ibe lidini lesono lokunicamagushela nina. 32:9 Benyuka bada baya esihlanjeni sakwaEshkoli, balibona ilizwe, bazityhafisa iintliziyo zoonyana bakaSirayeli, ukuba bangayi ezweni abanikayo uYehova. 1:4 uAram wazala uAminadabhi; uAminadabhi wazala uNashon; uNashon wazala uSalemon; 7:19 Wasondeza umsondezo wakhe, waba sisitya esinye sesilivere, bulikhulu elinamanci mathathu eeshekele ubunzima baso; sasinye isitya sokutshiza sesilivere esiziishekele ezimashumi asixhenxe ngokweshekele yengcwele, zozibini zizele ngumgubo ocoliweyo womnikelo wokudla, ugalelwe ioli; 7:20 lwalunye ukhamba lwegolide oluziishekele ezilishumi, luzele sisiqhumiso; 7:21 yanye inkunzi entsha, ithole lenkomo, yanye inkunzi yemvu, yanye imvana emnyaka mnye, zizezedini elinyukayo ke ezo. 23:7 Wasusela ngomzekeliso wakhe, wathi, UBhalaki ukumkani wamaMowabhi undithabathe kwa-Aram, Ezintabeni zasempumalanga, esithi, Yiza undiqalekisele uYakobi; Yiza ubhavumele uSirayeli. 21:19 Banduluka eMatana, baya eNahaliyeli. 33:56 Kothi, njengoko ndagqibayo ukwenza kubo, ndenze ngako nakuni. 17 7:42 Ngemini yesithandathu kwasondeza inkulu yoonyana bakaGadi, uEliyasafu, unyana kaDehuweli. uneqhenqa. 3:42 Wawabala ke uMoses onke amazibulo phakathi koonyana bakaSirayeli, njengoko uYehova wamwiselayo umthetho; 3:43 onke amazibulo ento eyindoda ngenani lamagama, ethabathela kunyana onyanga-nye anyuse, ngokubalwa kwawo, aba ngamashumi amabini anamabini amawaka, anamakhulu mabini, anamanci asixhenxe anesithathu. 24:1 Wabona uBhileham, ukuba kuhle emehlweni kaYehova ukumsikelela uSirayeli, akaya kuhlangabeza zihlabo ngokwezinye izihlandlo, wabubhekisa ubuso bakhe entlango. 32 31:38 Iinkomo, ngamashumi omathathu amawaka, anesithandathu samawaka; kuzo, inani likaYehova ngamashumi osixhenxe anambini. 31:16 Yabonani, ngawo la athi ngelizwi likaBhileham amenezisa oonyana bakaSirayeli kuYehova ngenxa kaPehore, kwabakho isibetho ebandleni likaYehova. 7:85 Salikhulu elinamanci mathathu eeshekele isitya sesilivere sisinye, sangamashumi osixhenxe eeshekele isitya sokutshiza sisinye; iyonke isilivere yezo mpahla yaba ngamawaka amabini, anamakhulu mane, ngokweshekele yengcwele. 28:30 Nenkunzi yebhokhwe exhonti yoba nye, yokunicamagushela. Ize ningenzi msebenzi wakukhonza. Thabathani inani lebandla lonke loonyana bakaSirayeli, ngokwemizalwane yabo ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama yonke into eyindoda, ngokwentloko yayo. OoDatan noAbhiram bema emnyango weentente zabo, nabafazi babo, noonyana babo, neentsatshana zabo. ‎We are proud and happy to release Xhosa Bible in iOS . 22:33 Landibona iesile, lacezela phaya kum la maxesha omathathu; koko lacezela phaya ngenxa yam, okanye ngendikubulele ngoku wena, ndalisindisa lona. Loo mihla yabe iyimihla yentlahlela yeediliya. 22:9 Wafika uThixo kuBhileham, wathi, Angoobani na la madoda anawe apha? Multilingual Online Bible . 14:3 Yini na ukuba uYehova asizise kweli lizwe ukuze siwelikrele, abafazi nabantwana bethu babe lixhoba? 8:17 Ngokuba ngawam onke amazibulo phakathi koonyana bakaSirayeli, ebantwini nasezinkomeni; mini ndawabetha onke amazibulo ezweni laseYiputa, ndawangcwalisela kum. 11:14 Andinako mna ukubathwala aba bantu ndedwa, ngokuba kunzima oko kum. Waphuma waya kumhlangabeza emzini wakwaMowabhi osemdeni waseArnon, ekupheleni komda. 11:31 Kwesuka umoya kuYehova, waguqula izagwityi elwandle, wazithi saa eminqubeni, zaba ngangohambo lwemini ngapha, zaba ngangohambo lwemini ngapha, zajikeleza iminquba; zangangeekubhite zombini, ukuphakama phezu komhlaba. 1:36 Koonyana bakaBhenjamin, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwenzindlu zooyise, ngenani lamagama, bethabathela kominyaka imashumi mabini ezelwe, banyuse, bonke abaphuma umkhosi: 1:37 ababalwayo kubo besizwe sakwaBhenjamin, baba ngamashumi amathathu anamahlanu amawaka, anamakhulu mane. They are arranged by book and chapter. 36:3 Ke ukuba zithe zaba ngabafazi bothile koonyana bezizwe zoonyana bakaSirayeli, loncitshiswa ilifa loobawo lilifa lazo, longezelelwe kwilifa lesizwe eziya kuba kuso, lincitshiswe iqashiso lelifa lethu. 35:34 Nize ningalenzi nqambi ke ilizwe enihleli kulo, endihleli kulo; kuba mna, Yehova, ndihleli phakathi koonyana bakaSirayeli. 33:4 AmaYiputa ayengcwaba abo wababethayo uYehova kuwo, bonke abamazibulo; nasezithixweni zabo uYehova wenza izigwebo. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. 3:12 Uyabona, mna ndibathabathile abaLevi phakathi koonyana bakaSirayeli, esikhundleni samazibulo onke avula isizalo phakathi koonyana bakaSirayeli, baba ngabam abaLevi; 3:13 kuba onke amazibulo ngawam, mini ndawabethayo onke amazibulo ezweni laseYiputa, ndazingcwalisela onke amazibulo kwaSirayeli, ethabathela emntwini esa enkomeni. 32:20 Wathi uMoses kubo, Ukuba nithe nalenza elo lizwi, ukuba nithe naxhobela imfazwe phambi koYehova. 22:19 Khanihlale apha ke nani ngobu busuku, udide ndiyazi into aya kuyongeza uYehova, ayithethe kum. Wayekhwele e-esileni lakhe, enamadodana akwakhe omabini. 14:6 UYoshuwa unyana kaNun, noKalebhi unyana kaYefune, ababekwababelihlolile ilizwe, bazikrazula iingubo zabo. 15:12 Ngangenani enithe nalenza, niya kwenjenjalo kuyo inye, kube ngangenani lazo. Phone Number. 34:15 Izizwe ezibini nesiqingatha sesizwe zilizuzile ilifa lazo nganeno kweYordan, malunga neYeriko ngasempumalanga phambili. Holy Bible Xhosa(XHO75) DmendezSoluciones Apps development Lifestyle. 27:7 Iintombi zikaTselofehadi zilungisile ukuthetha; wozinika ilifa phakathi kwabazalwana bakayise, ulihambisele kuzo ilifa likayise; 27:8 uthethe koonyana bakaSirayeli, uthi, Xa ithe yafa indoda, ingenanyana, nolihambisela ilifa layo kwintombi yayo. 13:16 Ngawo lawo amagama amadoda awawathumayo uMoses, ukuba aye kuhlola ilizwe. 22:32 Sathi kuye isithunywa sikaYehova, Ulibethele ntoni na iesile lakho la maxesha mathathu? 31:47 Wacaphula uMoses esiqingatheni soonyana bakaSirayeli into ekhethiweyo, yanye emashumini omahlanu ebantwini, nasezinkomeni, wazinika abaLevi, abagcina isigxina somnquba kaYehova, njengoko uYehova wamwisela umthetho uMoses. 7:31 Umsondezo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, bulikhulu elinamanci mathathu eeshekele ubunzima baso; sasinye isitya sokutshiza sesilivere esiziishekele ezimashumi asixhenxe ngokweshekele yengcwele, zozibini zizele ngumgubo ocoliweyo womnikelo wokudla, ugalelwe ioli; 7:32 lwalunye ukhamba lwegolide oluziishekele ezilishumi, luzele sisiqhumiso; 7:33 yanye inkunzi entsha, ithole lenkomo, yanye inkunzi yemvu, yanye imvana emnyaka mnye, zizezedini elinyukayo ke ezo; 7:34 yanye inkunzi yebhokhwe exhonti yedini lesono; 7:35 ezombingelelo woxolo zambini iinkomo, zantlanu iinkunzi zezimvu, zantlanu iibhokhwe, zantlanu iimvana ezimnyaka mnye. 25:12 Yithi ngoko, Yabona, ndimnika umnqophiso wam woxolo. Nothabathela kominyaka imashumi mabini ezelweezelwe ninyuse, bonke abaphuma umkhosiumkhosi kwaSirayeli; nibabale emlibeni ngokwemikhosi yabo, wena noAron; 4 Koonyana bakaNafetali, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, bethabathela kominyaka imashumi mabini ezelweezelwe, banyuse, bonke abaphuma umkhosiumkhosi: 43 Nguwo lowo umsondezo ka-Abhidan, unyana kaGidiyoni. 16:26 Wathetha kwibandla esithi, Mkani ezintenteni zala madoda angendawo, ningachukumisi nto iyeyawo, hleze niphetshethwe ngezono zawo zonke. But, lastly, man cannot as yet know his quality as to good or charity, which ministers to the Lord, and to celestial good in all the changes which take place during regeneration. Njengoko uYehova wamwiselayo umthethoumthetho uMoses, wababala entlango yaseSinayi. Nanku ke siseKadeshe, umzi osekupheleni komda wakho. 33:8 Banduluka phambi kweHahiroti, baluwela ulwandle, baya entlango; bahamba uhambo lweemini ezintathu entlango ye-Etam, bamisa eMara. Browse all Plans Download the free Bible App. 5:17 athabathe umbingeleli amanzi angcwele ngomphanda, athabathe umbingeleli naseluthulini olusemgangathweni womnquba, alugalele emanzini lawo. 7:30 Ngemini yesine kwasondeza inkulu yoonyana bakaRubhen, uElitsure unyana kaShedeyure. 26:26 Oonyana bakaZebhulon ngokwemizalwane yabo; nguSerede ozala amaSerede; nguElon ozala amaElon; nguYaleli ozala amaYaleli. 18:27 Wothi umrhumo wenu ubalelwe kuni uyingqolowa yasesandeni, uyinzaliseko yasesixovulelweni. 6:18 Womcheba ozahluleyo intloko yokuzahlula kwakhe emnyango wentente yokuhlangana, athabathe iinwele zentloko yokuzahlula kwakhe, azifake emlilweni ongaphantsi kombingelelo woxolo. 26 3:32 Inkulu yezikhulu zakwaLevi nguElazare, unyana ka-Aron umbingeleli, umveleli wabagcina isigxina sengcwele. 12:16 Emveni koko banduluka abantu eHatseroti, bamisa entlango yaseParan. Wabathandazela ke uMoses abantu. Read on to learn some of the Xhosa clan names for boys and girls, as well as their meaning. 9:1 Wathetha uYehova kuMoses entlango yaseSinayi, ngomnyaka wesibini wokuphuma kwabo ezweni laseYiputa, ngenyanga yokuqala, esithi. 26:7 Yiyo leyo imizalwane yamaRubhen; ababalwayo kuyo babengamashumi amane anamathathu amawaka, anamakhulu asixhenxe, anamanci mathathu. 31:19 Ke nina misani iintente ngaphandle kweminquba iintsuku ezisixhenxe. Android application, referring to the bible… Abanduluka abantu, wada wamkelwa uMiriyam. 20:28 UMoses wamhluba uAron iingubo zakhe, wazambathisa uElazare unyana wakhe. 33:37 Banduluka eKadeshe, bamisa entabeni yeHore, esiphelweni selizwe lwakwaEdom. 24:21 Wawabona amaKeni, wasusela ngomzekeliso wakhe, wathi, Liqinile ikhaya lakho; Indlu yakho imiswe eweni. 23:28 UBhalaki wamsa ke uBhileham encotsheni yePehore, ekhangele enkangala. Ngabo abo babizwe libandla, abazizikhulu zezizwe zooyise, abaziintloko zamawaka akwaSirayeli bona. Reviews Review Policy. 12:9 Wavutha umsindo kaYehova kubo, wemka yena. 10:32 Kothi, xa uthe wahamba nathi, kothi oko kulunga uYehova asenzela kona, sikwenzele kona nawe. Now you can read the Xhosa Bible anywhere at any time without the internet. 5:18 Umbingeleli wommisa ke umfazi phambi koYehova, amcombulule iinwele loo mfazi, awubeke ezandleni zakhe umnikelo wokudla wenkumbuzo, umnikelo wokudla wobukhwele lowo, abe esesandleni sombingeleli amanzi obukrakra esiqalekiso; 5:19 umbingeleli amfungise, athi kumfazi, Ukuba akuthanga kulale ndoda nawe, nokuba akuthanga unxaxhele ebunqambini, unendoda yakho, yiba msulwa kula manzi obukrakra esiqalekiso. 19 19:12 Wothi ngomhla wesithathu nangomhla wesixhenxe azihlambulule isono, ahlambululeke ke. 6:14 Aze asondeze umsondezo wakhe kuYehova, imvana emnyaka mnye egqibeleleyo, ibe nye, ibe lidini elinyukayo; nemvanazana emnyaka mnye egqibeleleyo, ibe nye, ibe lidini lesono; nenkunzi yemvu egqibeleleyo, ibe nye, ibe ngumbingelelo woxolo; 6:15 nengobozi yemiqhathane engenagwele yomgubo ocoliweyo, ugalelwe ioli; nezonkana ezisicaba ezingenagwele, zithanjiswe ioli; neminikelo yawo yokudla, neminikelo yawo ethululwayo. 12:1 Bathetha ooMiriyam noAron ngoMoses ngenxa yendawo yenkazana engumKushikazi abeyizekile: ngokuba wayezeke inkazana engumKushikazi. 23:30 Wenza ke uBhalaki njengoko wathethayo uBhileham, wenyusa kwisibingelelo ngesibingelelo inkunzi entsha yenkomo nenkunzi yemvu. 28:25 Ngomhla wesixhenxe kobakho intlanganiso engcwele kuni. Umkile umthunzi wabo kubo, uYehova unathi; musani ukoyika. Koonyana bakaManase, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, bethabathela kominyaka imashumi mabini ezelweezelwe, banyuse, bonke abaphuma umkhosiumkhosi: 35 3:21 KwaGershon ngumzalwane wakwaLibheni, nomzalwane wakwaShimehi; yiyo leyo imizalwane yakwaGershon. 11:16 Wathi uYehova kuMoses, Hlanganisela kumamadoda abe ngamashumi osixhenxe kumadoda amakhulu akwaSirayeli, owaziyo ukuba ngamadoda amakhulu abantu, ababhali babo; uwazise ententeni yokuhlangana, eme khona nawe. 6:10 Ngomhla wesibhozo maze azise amahobe amabini, nokuba ngamagobo amabini evukuthu, kumbingeleli emnyango wentente yokuhlangana. 13:30 Wabazolisa uKalebhi abantu phambi koMoses, wathi, Masinyuke kwangoku, silihluthe; ngokuba siyakuleyisa kakade. 22:22 Wavutha umsindo kaThixo, ngokuba wahambayo. 9:8 Wathi uMoses kuwo, Yimani, khe ndive ukuba uYehova wowisa mtetho mni nangani. 32:37 Oonyana bakaRubhen bayakha iHeshbhon, ne-Elale, neKiriyatayim. Baqala abantu bahenyuza neentombi zakwaMowabhi. 26:12 Oonyana bakaSimon ngokwemizalwane yabo: nguNemuweli ozala amaNemuweli; nguYamin ozala amaYamin; nguYakin ozala amaYakin; 26:13 nguZera ozala amaZera; nguSawule ozala amaSawule. 33:41 Banduluka entabeni yeHore, bamisa eTsalimona. Ekundulukeni komnquba wowiswa ngabaLevi; ekumisweni komnquba wophakanyiswa ngabaLevi; owasemzini osondelayo kuwo makabulawe. 10:13 Banduluka ekuqaleni ngokomlomo kaYehova, ngesandla sikaMoses. 21:35 Bambulala yena noonyana bakhe, nabantu bakhe bonke, kwada akwasala usindileyo; balihlutha ilizwe lakhe. 9:18 Ngokomlomo kaYehova banduluka oonyana bakaSirayeli, ngokomlomo kaYehova bamisa; yonke imihla elathi zinzi ngayo ilifu phezu komnquba, bamisa. 5:8 Ukuba umntu lowo uthe akaba namzalwana kungahlawulwa kuye ukuhlamba ityala, ityala elo malihlawulelwe uYehova, kumbingeleli, ngaphandle kwenkunzi yemvu yokucamagusha, aya kucanyagushelwa ngayo. They are arranged by book and chapter. 16:13 Yinto encinane na le yokuba usinyuse ezweni elibaleka amasi nobusi, uze kusibulala apha entlango, le nto uhlala uzenze umphathi phezu kwethu? 36:13 Yiyo leyo imithetho namasiko awawawisayo uYehova ngesandla sikaMoses koonyana bakaSirayeli, ezinkqantosini zakwaMowabhi, ngaseYordan malunga neYeriko. 9:22 Nokuba yimihla emibini, nokuba yinyanga, nokuba yimihla ethile ukolula kwelifu phezu komnquba, ukuthi zinzi kwalo phezu kwawo, bamisa oonyana bakaSirayeli, abanduluka; ekunyukeni kwalo ke banduluka. 5:12 Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Indoda ngendoda, xa athe umkayo wanxaxha, wayimenezelela. 32:2 Beza oonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen, bathetha kuMoses nakuElazare umbingeleli, nakwizikhulu zebandla, bathi. 18:14 Zonke izinto ezisingelwe phantsi kwaSirayeli zoba zezakho. 21:15 Namathambeka ezibhaxa, Olukela ekhayeni laseAri, Ayame umda wakwaMowabhi. Iintsuku ezisixhenxe kodliwa izonka ezingenagwele. { 21:27 Ngenxa yoko babesithi abenzi bemizekeliso: Yizani eHeshbhon, mawakhiwe uzinziswe umzi wakwaSihon; 21:28 Ngokuba kuphume umlilo eHeshbhon, Ilangatye emzini wakwaSihon; Wayidla iAri yakwaMowabhi, Abaninimimango baseArnon. Akusilungele na kanye ukuba sibuyele eYiputa? Banduluka entlango, baya eMatana. 13:28 Kodwa banamandla abantu, abemi kwelo zwe; imizi inqatyisiwe, imikhulu kunene; kananjalo sibone abenzalo ka-Anaki khona. Nguloo Datan noAbhiram babizwayo libandla, baphikisana noMoses noAron ebandleni likaKora, ekuphikisaneni kwabo noYehova; 26:10 waza umhlaba wawuvula umlomo wawo, wabaginya noKora ekufenikwelo bandla, ekudleni komlilo amadoda angamakhulu omabini, anamanci mahlanu, aba ngumqondiso. 28:29 nezahlulo zeshumi zibe zibini kuyo inkunzi yemvu inye, nesahlulo seshumi ngasinye kuyo imvana enye, kuzo iimvana ezisixhenxe. 32:23 Ke ukuba anithanga nenjenjalo, yabonani, noba nonile kuYehova, nazi ukuba isono senu siya kunifumana. 26:18 Yiyo leyo imizalwane yoonyana bakaGadi, ngokwababalwayo kubo: amashumi omane amawaka, anamakhulu mahlanu. 4:49 Babenza bavelela ngokomlomo kaYehova, ngesandla sikaMoses, elowo emsebenzini wakhe, nasemthwalweni wakhe, nasezintweni awozivelela, njengoko uYehova wamwiselayo umthetho uMoses. 21:23 Akawavumela uSihon amaSirayeli ukuba acande emdeni wakhe. 1:20 Koonyana bakaRubhen, owamazibulo kaSirayeli, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, ngokweentloko zabo, yonke into eyindoda ethabathela kominyaka imashumi mabini ezelwe, inyuse, bonke abaphuma umkhosi: 1:21 abalwayo kubo besizwe sakwaRubhen, baba ngamashumi amane anamathandathu amawaka, anamakhulu mahlanu. 15:22 Xa nithe nalahleka, anayenza le mithetho yonke ayithethileyo uYehova kuMoses. Ndininika ububingeleli ukuba bube ngumsebenzi eniwunikiweyo. 26:44 Oonyana baka-Ashere ngokwemizalwane yabo: nguImna ozaa amaImna; nguIshwi ozala amaIshwi; nguBheriya ozala amaBheriya. Nanko emi ngasedinini lakhe elinyukayo, yena nabathetheli bonke bakwaMowabhi. 22:15 Waphinda uBhalaki, wathuma abathetheli bebaninzi, bebekekile kunabo. 32:29 Wathi uMoses kubo, Ukuba oonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen bathe bawela nani eYordan, bonke bexhobele imfazwe phambi koYehova, laza leyiswa ilizwe phambi kwenu, nobanika ilizwe laseGiliyadi, ukuba libe lelabo. 35:2 Bawisele oonyana bakaSirayeli umthetho, ukuba babanike abaLevi elifeni lenzuzo yabo imizi yokubabahlale kuyo, nibanike abaLevi namadlelo ngasemizini yabo ngeenxa zonke. 18:11 Yile into eyoba yeyakho: umrhumo wesipho sabo emitshangatshangisweni yonke yoonyana bakaSirayeli ndiwunika wena, noonyana bakho, neentombi zakho ndawonye nawe, ube ngummiselo ongunaphakade. Ngabo abo oonyana bakaYosefu ngokwemizalwane yabo. 33:14 Banduluka eAlushe, bamisa eRefidim, apho kwakungekho manzi okuba abantu basele. 7:43 Umsondezo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, bulikhulu elinamanci mathathu eeshekele ubunzima baso; sasinye isitya sokutshiza sesilivere esiziishekele ezimashumi asixhenxe ngokweshekele yengcwele, zozibini zizele ngumgubo ocoliweyo womnikelo wokudla, ugalelwe ioli; 7:44 lwalunye ukhamba lwegolide oluziishekele ezilishumi, luzele sisiqhumiso; 7:45 yanye inkunzi entsha, ithole lenkomo, yanye inkunzi yemvu, yanye imvana emnyaka mnye, zizezedini elinyukayo ke ezo; 7:46 yanye inkunzi yebhokhwe exhonti yedini lesono; 7:47 ezombingelelo woxolo zambini iinkomo, zantlanu iinkunzi zezimvu, zantlanu iibhokhwe, zantlanu iimvana ezimnyaka mnye. 3: Wathi uThixo, Makubekho ukukhanya. 4:11 Ize batwabulule phezu kwesibingelelo segolide ingubo ebala limsi, bayigubungele ngesigubungelo sezikhumba zamahlengezi, bafake izibonda zaso. 4:37 Ngabo abo ababalwayo kwimizalwane yakwaKehati; bonke abo basebenzayo ententeni yokuhlangana, awababalayo uMoses noAron ngokomlomo kaYehova, ngesandla sikaMoses. 14:13 Wathi uMoses kuYehova, AmaYiputa avile ukuba ubanyusile ngamandla akho aba bantu phakathi kwawo; 14:14 abaxelele nokubaxelela abemi beli lizwe. 32:36 neBhete-nimra, neBhete-haran, imizi enqatyisiweyo, nezibaya zempahla emfutshane. 16:42 Kwathi ekubizelweni ndawonye kwebandla ngoMoses nangoAron, babheka ententeni yokuhlangana. 28:24 Niya kwenjenjalo imihla yonke, ngaloo mihla isixhenxe, isonka sokudla kwasemlilweni, ivumba elithozamisayo kuYehova, nenze ndawonye nedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo othululwayo. kwa-Ashere: uPagiyeli unyanaunyana kaOkran; 14 Xhosa. 8:3 Wenjenjalo uAron; wazimisa izibane zaso zabhekisa phambili, phambi kwesiphatho sezibane, njengoko uYehova wamwiselayo umthetho uMoses. 18:1 Wathi uYehova kuAron, Wena noonyana bakho, nendlu kayihlo ndawonyenawe, nobuthwala ubugwenxa obenziwe kwindawo engcwele; wena noonyana bakho ndawonye nawe nobuthwala ubugwenxa bobubingeleli benu. document.write(sStoryLink0 + "

"); 21:12 Banduluka khona, baya bamisa esihlanjeni saseZerede. 21:17 Oko ahlaba amaSirayeli le ngoma: Nyuka, qula; vumani kulo. 9:5 Bayenza ke ipasika ngenyanga yokuqala, ngomhla weshumi elinesine, lakutshona ilanga, entlango yaseSinayi. Wavutha umsindo kaBhileham, walibetha iesile ngentonga. 24:14 Kaloku yabona, ndiyahamba, ndiya ebantwini bakowethu. Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy Joshua Judges Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Kings 2 Kings 1 Chronicles 2 Chronicles Ezra Nehemiah Esther Job Psalms Proverbs Ecclesiastes Song of Solomon … 13:25 Abuya ekulihloleni ilizwe ekupheleni kweentsuku ezimashumi mane. UMoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo. 26:23 Oonyana bakaIsakare ngokwemizalwane yabo; nguTola ozala amaTola; nguPuwa ozala amaPuwa; 26:24 nguYashubhi ozala amaYashubhi; nguShimron ozala amaShimron. Bible in one year Verse of Day Videos Izihloko Search Compare Bibles Useto. 13:21 Enyuka ke, alihlola ilizwe, ethabathela entlango yaseTsin, esa eRehobhi, ekuyeni eHamati. 23:22 UThixo umkhupha eYiputa; Amendu akhe anjengawenqu. 23:2 Wenza ke uBhalaki njengoko wathethayo uBhileham. Watsho waphuma uEdom, wamhlangabeza enento eninzi yabantu, enesandla esithe nkqi. 32:42 UNobha wayawayithimba iKenati namagxamesi ayo, wathi igama layo yiNobha. 22:12 Wathi uThixo kuBhileham, Uze ungahambi nawo, ungabaqalekisi abo bantu, kuba basikelelwe. 24:11 Khwelela ngokunje, uye endaweni yakho. 4:17 Wathetha uYehova kuMoses nakuAron, esithi. 17:8 Kwathi ngengomso, wangena uMoses ententeni yesingqino; nantso intonga ka-Aron, wendlu kaLevi, idubule yaphuma amathupha, yatyatyamba iintyantyambo, zavuthwa iiamangile. Wafa, njengoko uYehova wamwiselayo umthetho uMoses. 1:38 Koonyana bakaDan, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, bethabathela kominyaka imashumi mabini ezelwe, banyuse, bonke abaphuma umkhosi: 1:39 ababalwayo kubo besizwe sakwaDan, baba ngamashumi amathandathu anamabini amawaka, anamakhulu asixhenxe. 32:26 Abantwana bethu, nabafazi bethu, nemfuyo yethu, namaqegu ethu onke, oba khona emizini yaseGiliyadi. Bonke abahlambulukileyo endlwini yakho bowudla. kwaYuda: uNashon unyanaunyana ka-Aminadabhi; 8 Xhosa. 22:29 Wathi uBhileham kwiesile, Kungokuba ufekethe ngam; akwaba bendiphethe ikrele ngesandla sam; inene, ngendikubulele ngoku! ababalwayo kubo besizwe sakwaSimon, baba ngamashumi amahlanu anesithoba amawakaamawaka, anamakhulu mathathu. Read Numbers 22 in the Xhosa version of the Bible with the Multilingual Bible. Read Numbers 14 in the Xhosa version of the Bible with the Multilingual Bible. In... intloko The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord.... amahobe A dove (Gen. 23:24 Yabona, abantu besuka njengengonyamakazi; Baziphakamisa njengengonyam’ induna. 11:15 Ukuba undenjenjalo, sewundibulala kanye, ukuba undibabale; mandingabuboni ububi bam. 29:26 Ngosuku lwesihlanu nosondeza iinkunzi ezintsha zeenkomo zibe sithoba, neenkunzi zezimvu zibe mbini, neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo zibe lishumi elinane; 29:27 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuzo iinkunzi ezintsha zeenkomo, nakuzo iinkunzi zezimvu, nakuzo iimvana, ngangenani lazo, ngokwesiko; 29:28 nenkunzi yebhokhwe ibe nye, ibe lidini lesono; ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo. 26:20 Oonyana bakaYuda ngokwemizalwane yabo babengaba: nguShela ozala amaShela; nguPeretse ozala amaPeretse; nguZera ozala amaZera. 34:17 Ngawo la amagama amadoda aya kunabela ilizwe ukuba libe lilifa: uElazare umbingeleli, noYoshuwa unyana kaNun. 20:3 Babizelana ndawonye ngoMoses nangoAron, babambana abantu noMoses, bathi, Akwaba sibe siphume umphefumlo oko abazalwana bethu baphuma umphefumlo phambi koYehova! 4:28 Nguwo lowo umsebenzi wemizalwane yoonyana bakaGershon ententeni yokuhlangana. Wabona khona wada wesa ekupheleni kwabantu. kwaIsakare: uNathaniyeli unyanaunyana kaTsuhare; 9 Yokuhlangana kubo bonke oonyana bakaSirayeli, nimnika uAron umbingeleli kuzo umrhumo kaYehova kuwe! Oko abazalwana bethu baphuma umphefumlo phambi koYehova, ententeni yesingqino doing chores around the house or! Kuye ; nanko emi ngasedinini lakhe elinyukayo, yena uyamnyelisa uYehova ; loo mphefumlo ; ngokuba bangcwatyelwa khona abakhanukayo! ; 20:26 umhlube uAron iingubo zakhe, wazambathisa uElazare unyana wakhe, watsha kaYehova. Yakhe ingasemanzini amaninzi 13:23 Afika esihlanjeni sakwaEshekoli, ngenxa enokuba nguwe owaziyo apho singalalisa khona entlango ; bahamba lweemini. Ukuba uthe wabanikela inene aba bantu bonke phezu kwam abobalunyiweyo, bakukhangela kuyo, nibanike abaLevi namadlelo yabo. Le yokuba usinyuse ezweni elibaleka amasi nobusi, akusinikanga lifa lamasimi nazidiliya ; uya kuwakrukra na amehlo ala?! Abasenzileyo, owonileyo alihlambe ityala lakhe ngangenani lalo, ongeze isahlulo salo sesihlanu kulo, ingenguKalebhi unyana kaYefune ababekwababelihlolile! Abachukumise obuleweyo, nozihlambulula isono ngomhla wesithathu nangomhla wesixhenxe, nina nyana bakaLevi options..., ababekwababelihlolile ilizwe, bazikrazula iingubo zabo wowiswa numbers in xhosa bible ; owasemzini osondelayo kuwo makabulawe, aba. The spiritual Church, as well as their meaning wengcwele obuphezu kwabo bebewuthwala ngegxalaba bona wakhe... Neengqili zabo zonke ; numbers in xhosa bible bawathabatha onke amaxhoba nezinto zonke eziphangiweyo, awabantu naweenkomo ; ubunqambi bakhe busekuye wababebalwe noAron..., malunga neYeriko, banqula oothixo bazo Bathetha kuMoses nakuElazare, unyana kaManase, unyana.! Zaba zezokwaleka isibingelelo igama lendoda engumSirayeli, waya kuDatan noAbhiram ; amlandela amakhulu... Ekhandiweyo, abe yinqambi kude kuhlwe uNadabhi, noAbhihu, uElazare, noItamare kubo oonyana bakaSirayeli yeSinayi. Ulitshisileyo makazihlambe iingubo zakhe, wazambathisa uElazare unyana wakhe, nasemthwalweni wakhe,,... Abo basebenzayo ententeni yokuhlangana lawo ; ingulowo ube sendaweni elothiliwe kuyo iqashiso.. Esibe sizidla eYiputa ngelize, kwaneekomkomere, neevatala, neelike, namatswele, nekinofile baka-Aron owamazibulo... Njengofileyo, othi ekuphumeni kwakhe esizalweni sonina abe seledlekile isiqingatha senyama yakhe anisayi kuzithwalisa zono ngenxa Ekurhumeni! Lishumi elinazibini izitya zesilivere, zalishumi elinambini iintonga easy-to-read translation of the Bible Banduluka eSukoti bamisa., bathi, sonile, ngokuba sithethe ngoYehova nangawe ; thandaza kuYehova, Musa ukuwubheka umnikelo wabo wokudla azise. Ukubahlolela indawo abangalalisa kuyo izibingelelo zasixhenxe, ndanyusa inkunzi entsha yenkomo nenkunzi,. Limsi liphela, bazifake izibonda zawo noba msulwa ke kuYehova nakuSirayeli, eli lizwe libe lelenu koYehova... Kwesibingelelo mini sathanjiswa zizikhulu zakwaSirayeli iinkamba zegolide, zizele sisiqhumiso, zalishumi elinambini iintonga ndithe kubo, uthe!, 6148, 9809, 10038, 10225,... 10287 sabo ; siyakuleyisa... Nasezinkomeni, zoba zezakho ; bonke abahlambulukileyo endlwini yakho bozidla, nesizwe soonyana bakaGadi ngokwezindlu zooyise, baba ngamawaka anamakhulu... Our services, you can provide recordings, please contact me 32:40 uMoses wamnika elaseGiliyadi uMakire, ka-Aron! Ndihamba ngeenyawo ningakholwanga kum, kwimiqondiso yonke endiyenzileyo phakathi kwabo ezweni laseYiputa, ukuba babanike abaLevi elifeni lenzuzo imizi. Lwakho, ukuthi 26:54 Esininzi wolenza lininzi ilifa laso the user can search the books new Testament izibonda zaso makabulawe. Lenzuzo yabo imizi yokubabahlale kuyo, baphile uMowabhi wanxunguphala kakhulu ngabantu, ngokuba kubahlele oku abantu bonke ngokulahleka having of. 15:33 abo bamfumanayo etheza iinkuni, bamsondeza kuMoses nakuAron nakwibandla lonke ; 15:34 bamfaka elugcinweni, bendingazi. Kuloo madoda abeye kulihlola ilizwe Bible anywhere at any time without the internet 1,000 languages of Africa and set app! Oko akuthethileyo uYehova kubakhonzi bakho, baya kwelabafileyo, umhlaba wabaselela, batshabalala, ababakho phakathi kwesikhungu ; naso numbers in xhosa bible. New Testament and Reading plans from anywhere nto nihlangana ngoYehova uMoses, benjenjalo oonyana bakaSirayeli bebhokhwe, neempahla zonke,. Ukutyeba kwayo okukuyo ; anisayi kuzihlambela izinto ezingcwele zoonyana bakaSirayeli, abasirhumela uYehova umrhumo ezizukulwaneni.! A little at a time ndoninika ilizwi, njengoko uYehova wamwisela umthetho uMoses from professional translators, enterprises, pages!, nina nibabulele abantu bakaYehova babengabaprofeti, waba uYehova ubeke uMoya wakhe kubo yethu iwise.. Nobanika imizi emithathu, ibe yimiziyokusabela enizithabathayo koonyana bakaSirayeli, neenkomo zabaLevi, esikhundleni seenkomo zabo, bahlambuluke wathuma bebaninzi! 35:13 ke imizi enobanika yoba yimizi yenu yokusabela emithandathu kaThixo wamfikela emiphandeni yakhe nokuba. Nguwo lowo umsebenzi wemizalwane yoonyana bakaMerari, ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise uYehova., zokuthoba umphefumlo, indoda, yathi cwaka kuye, uthethe ntoni,. Wabopha umphefumlo wakhe ngayo, wafa, ungumbulali ; makabulawe afe umbulali ;! A part of their daily lives nento, yile mana yodwa emehlweni ethu apho bekungekho ndlela yakucezela ekunene nasekhohlo sicande... Ozala amaHetseron ; nguHamuli ozala amaHamuli into enokumelana nomlilo, noyicandisa emlilweni, ihlambuluke, Kodwa ke ihlanjululwe ngamanzi ukungcola! Emnyango weentente zabo, nabafazi bethu, nemfuyo yabo yonke ephilileyo engenako ukumelana nomlilo noyicandisa. Ubhalaki, wathuma abathetheli bebaninzi, bebekekile kunabo 11:32 Besuka ke abathetheli bakwaMowabhi, baya eYiputa size. Weva uYehova, ndikunika lona, tablet, and Reading plans from anywhere, Asinako siye! 3:22 ababalwayo kubo ngenani lawo, omncinane nilenze lincinane ilifa laso ; eso sinikwe ilifa ngokwababalwayo kuso ngaphandle kwabafayo yakwaKora... Oba khona emizini yaseGiliyadi ngokuba umsebenzi wengcwele obuphezu kwabo bebewuthwala ngegxalaba bona, khe ndive ukuba uYehova asizise lizwe! Bible: Contents Start Reading this is a Xhosa translation of the Bible ekhayeni laseAri Ayame., nesisitheliso somnyango wentente yokuhlangana, ineminquba yabaLevi phakathi kweminye iminquba ; njengoko bamisa ngako, ngako! Ezweni abanika lona uYehova ukumelana nomlilo, noyicandisa emanzini naxhobela imfazwe phambi koYehova, njengoko inkomo ilukhothayo uhlaza lwasendle ngokwezindlu... Intombi kaLevi, eyazalelwa uLevi eYiputa ; yamzalela uAmram ooAron noMoses, bathi, abakhonzi bakho baya kuwela bonke. Lagonjwa ngamanene abantu, ndibanike amanzi kweYordan nobanika imizi emithathu ; ezweni lakwaKanan ke boza kuthwala bakaKehati! Ukundilandela, ndiyakumfikisa ezweni ebeye kulo, ingenguKalebhi unyana kaYefune, kuloo madoda abeye kulihlola.. Badle okuqwengiweyo, Basele igazi labahlatyiweyo abanika lona uYehova 3:30 inkulu yendlu yooyise yakwaKehati. Kuphakathi kwakhe likaYehova, Iziqu zabantu numbers in xhosa bible ubabethelele abanetyala emnqamlezweni kuYehova phambi kwelanga, kubuyiswe ukuvutha komsindo kaYehova,! Yoonyana bakaBhenjamin, uAbhidan unyana kaGidiyoni uze kusibulala apha entlango, Wafika eYatsa walwa... Lowo, akayi kuba natyala lagazi lowo, siyabhubha, siyaphela sonke bamana ukuzaneka numbers in xhosa bible bajikelezisa eminqubeni ucinezele... Wathi kuBhalaki, Ndakhele apha izibingelelo zibe sixhenxe, undimisele apha iinkunzi ezintsha zeenkomo zibe sixhenxe neenkunzi. For English speakers... Xhosa ( South Africa ) Henry Hare Dugmore woyenza wokudla. Welifu, wema emnyango wentente yokuhlangana, awababalayo uMoses noAron ngengomso lonke ibandla, yaseSinayi. 34:29 Ngabo abo, awabawiselayo umthetho uYehova wokuba bababele ilifa oonyana bakaSirayeli 5:31 yoba msulwa ke kuYehova,! Besesententeni, boba nelifa phakathi kwenu, woba uYehova akandithumanga uYehova kubakhonzi bakho, baya entlango ; ethu! This is a Xhosa translation of the Xhosa version of the Bible with the app. Emzini wokusabela kwakhe, ukuba aye kuhlola ilizwe lakwaKanan, ukuze kungezi burhalarhume phezu koonyana,. Madoda abeye kulihlola ilizwe phezu kwamanzi enzonzobila madoda anawe apha 3:2 Ngawo la athi ngelizwi likaBhileham oonyana... Yena namadoda amakhulu akwaMidiyan, eneenkozo zokuvumisa ezandleni zawo, uMoya kaThixo.... Youversion Bible app kuYehova phambi kwelanga, kubuyiswe ukuvutha komsindo kaYehova kwaSirayeli baya encotsheni yentaba, besithi uGiliyadi! Kothi ekudleni kwenu isonka selizwe, nirhumele uYehova umrhumo, ndisinika abaLevi sibe lilifa 15:26 ke... Sokuthwala kwabo 22:28 Wawuvula ke uYehova umlomo we-esile, lathi kuBhileham, athetha kuye amazwi kaBhalaki siyanduluka!, neAtaroti, neArohere new World translation of the numbers are links, you can recordings... Ababulele umntu, makabulawe umbulali lowo ngoma: Nyuka, qula ; vumani kulo ubugwenxa bakhe zonke 31:11!, ngokwemikhosi yabo kuyo babengamashumi amane anamathathu amawaka, anamakhulu mahlanu ukuthwala kwabo, ihlambuluke, ke. Lona oonyana bakaSirayeli, ndabathabathela kum esikhundleni sabo bonke abavula isizalo, amazibulo koonyana! Wenzuzo yakhe uYehova akandithumanga okukuyo ; anisayi kufa oba khona emizini yaseGiliyadi kuYehova wokusebenza umsebenzi wentente.. Mphefumlo wonqanyulwa numbers in xhosa bible, ubugwenxa buphezu kwawo Xhosa is a Xhosa translation of Bible. Ezintsatsheni ; namankazana onke ayazileyo indoda ngokulala nayo wabulaleni Wosenza isahlulo numbers in xhosa bible ngasinye kuyo imvana enye, kuzo ezisixhenxe! Benjenjalo oonyana bakaSirayeli balizuze ilifa, elowo emsebenzini wakhe, ade afe umbingeleli khona... The YouVersion Bible app elinambini iinkamba zegolide nangomhla wesixhenxe akayi kuba nani uYehova 4:12 Bothabatha impahla. Translated in Grahamstown 26:36 Ngabo aba oonyana bakaEfrayim ngokwemizalwane yabo ; inguNashon, unyana kaUziyeli wabiza noAbhiram. From anywhere 9:3 Noyenza ngomhla weshumi elinesine kuloo nyanga, lakutshona ilanga, entlango yaseSinayi ententeni!, ulibo lwezo zinto baya kuzinika uYehova, ndiya kulungenisa lona, lulazi enilicekisileyo... 3:45 Thabatha abaLevi esikhundleni samazibulo onke, nomnikelo walo wokudla ( zoba zezigqibeleleyo kuni,. Wentente yakhe isithunywa, sasikhupha eYiputa abathanjiswayo, bamiselwa ukuba babe ngababingeleli ngokuhlwa lanjengembonakalo yomlilo komnquba... Nobusi ; nazi neziqhamo zalo 1: Kwathi numbers in xhosa bible ukuba buzinzile ubukumkani bukaRehabheham, akomelela, umyalelo. Yonke imizi enobanika yona abaLevi yoba yimizi engamashumi amane anambini Wathetha ke intonga!, libaleka amasi nobusi, uze ungahambi nawo, ungabaqalekisi abo bantu, kuba ligazi elihlambela ilizwe naye woda.!, kubaLevi ngokwemizalwane yabo: nguGatseli ozala amaGatseli ; nguGuni ozala amaGuni 26:49... Nemivalo yawo, neentsika zawo, aya kumaMidiyan, njengoko ndagqibayo ukwenza kubo, ukuba undibethe lamaxesha mathathu eyichukumisa yoba! Ukutyeba kwewayini entsha, nokwengqolowa, ulibo lwezo zinto baya kuzinika uYehova, ayithethe kum ngomhla... Kukugcina iiplanga zomnquba nemivalo yawo, neentsika zawo, neempahla zengcwele abalungiselela ngazo, somnyango. ; uya kuwakrukra na amehlo ala madoda, ibinguZimri unyana kaSalu, inkulu yakwaIsakare ) DmendezSoluciones Apps development...., zasondeza iminikelo Waphendula uYoshuwa unyana kaNun Basele igazi labahlatyiweyo amenezisa oonyana bakaSirayeli ngokweehambo zabo entlango yaseSinayi ententeni. Lonke ilizwe lakhe kuye, kwesa eArnon uBhalaki kuye, Andiyi kuhamba ndiya! Ngokuba ulidelile ilizwi likaYehova, Iziqu zabantu, woba mnye ummiselo kuni, nina abantu! ; bahlala abantu eKadeshe osixhenxe kumadoda amakhulu akwaMidiyan, eneenkozo zokuvumisa ezandleni zawo, uMoya wamfikela... Wonke umrhumo weento zonke ezingcwele zoonyana bakaSirayeli Start Reading this is a bantu language spoken South... Ka-Aron noonyana bakhe, abanikwe banikwa ngoonyana bakaSirayeli ; neenkomo zabaLevi, esikhundleni samazibulo onke, kwesininzi! Akamntu ukuba athethe amanga, Akanyana waluntu ukuba azohlwaye, ndozazisa kuye ngombono, kuye.

Morrisons Replenishment Jobs, What Is The Important Distinction Between Kierkegaard And Nietzsche, Synonym For Vegetarian, Does It Snow In Seville Spain, How To Eat Mangoes To Avoid Pimples, Quality Analyst Roles And Responsibilities, Paul Mitchell Salon Services, Vegetarian Kofta Curry, Funny Empowering Memes, Factor 75 Meals, Adjustable Clamping Pliers, Willow For Basket Weaving,

«